• 1

گرمایش زمستانی

توجه . .  . . .توجه

باتوجه به اینکه تنها سیستم گرمایشی مجتمع "اسپیلت" بوده، وگرمایش ایجاد شده آن مطابق استاندارد (21لغایت25درجه سانتی‌گراد)  می‌باشد، لذا، درصورتی‌ که احساس می‌نمایید دمای مذکور کافی نمی‌باشد ، لطفاً از پوشش مناسب‌تری استفاده نمایید.