ردیف لاله

    این ردیف که از یک ‌سو در مجاورت ردیف‌ ریحان و از سوی دیگر در مجاورت دریاچه قرار دارد، که به صورت یک طبقه و دو طبقه  بنا گردیده و زیر بنای کل سازه حدود45 متر می باشد(ودراصطلاح ویلائی نامیده می شوند)، لیکن به لحاظ شکل داخلی در دو نوع بنا گردیده و دارای امکانات مشابه می باشد، لازم به ذکراست اختصاص هریک از این دوشکل به رزرو کنندگان، تنها به آماده بودن هریک از آنها در زمان ورود رزروکننده محترم بستگی داشته، و امکان انتخاب عضو محترم در زمان پذیرش وجودندارد.